ហេតុអ្វីជ្រើសរើសអាមេរិក

QMS

តឹងរឹង ISO 9001 QMS

EMS

ហ្មត់ចត់ ISO 14001 EMS

ផលិតផល

ការរួមបញ្ចូលផលិតកម្មបញ្ឈរ

ក្រុម

ក្រុម R&D វិជ្ជាជីវៈ

សេវាកម្ម

សេវាកម្មលក់លំដាប់ទីមួយ

បុគ្គលិក

បុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។

វិញ្ញាបនបត្រ

រ៉េនហ្សេង
រ៉េនហ្សេង ១
ហ្សេងស៊ូ